tqcc
Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι
Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 • Μη Καταστροφικές Δοκιμές
  Μη Καταστροφικές Δοκιμές

  Μη Καταστροφικές Δοκιμές

  Οι τεχνικές ελέγχου ποιότητας στην σημερινή εποχή έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανίας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των διαφόρων υλικών και κατασκευών που χρησιμοποιούνται, χωρίς να επιβαρύνεται η κατάσταση του αντικειμένου που ελέγχεται. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται ταυτόχρονα χρόνος και χρήμα από την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων συμβαδίζει με τα ενδεδειγμένα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά πρότυπα. Οι τεχνικές των Μη Καταστροφικών Δοκιμών (NDT) προσαρμόζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, καθώς και στον έλεγχο περιοχών που υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν σφάλματα κατά την παραγωγική διαδικασία.

 • Οπτικός Έλεγχος
  Οπτικός Έλεγχος

  Οπτικός Έλεγχος

  Η μέθοδος Οπτικού Ελέγχου (VT) είναι η παλαιότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται στις Μη Καταστροφικές Δοκιμές, η οποία προηγείται και συνοδεύει όλες τις άλλες μεθόδους ελέγχου.

  Η συγκεκριμένη μέθοδος, χρησιμοποιώντας σαν βασικό εργαλείο το ανθρώπινο μάτι και σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές και εξοπλισμό (μεγεθυντικούς φακούς, ενδοσκόπια, καθρέπτες κλπ), δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει  ασυνέχειες στην επιφάνεια των δοκιμίων.

 • Μαγνητικά Σωματίδια
  Μαγνητικά Σωματίδια

  Μαγνητικά Σωματίδια

  Ο ποιοτικός έλεγχος με την χρήση Μαγνητικών Σωματιδίων (MT) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές έλεγχου στις Μη Καταστροφικές Δοκιμές και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επιφανειακών και υποεπιφανειακών ασυνεχειών.

  Η μέθοδος των μαγνητικών σωματιδίων περιλαμβάνει τη μαγνήτιση ενός υλικού, την οποία ακολουθεί η εφαρμογή των σιδηρομαγνητικών σωματιδίων. Στη συνέχεια τα μαγνητικά σωματίδια ευθυγραμμίζονται κατά μήκος της ασυνέχειας. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συγκολλήσεων, χυτών και σφυρήλατων στη βιομηχανία.

 • Διεισδυτικά Υγρά
  Διεισδυτικά Υγρά

  Διεισδυτικά Υγρά

  Η μέθοδος των Διεισδυτικών Υγρών (PT) είναι μια από τις βασικές τεχνικές ελέγχου ποιότητας που χρησιμοποιείται σήμερα στην βιομηχανία. Ο έλεγχος με διεισδυτικα υγρά  χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό επιφανειακών ρωγμών σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα κράματα.

 • Υπέρηχοι
  Υπέρηχοι

  Υπέρηχοι

  Ο ποιοτικός έλεγχος με την χρήση Υπερήχων (UT) είναι μια από τις αποτελεσματικότερες και πιο διαδεδομένες μεθόδους  Μη Καταστροφικών Δοκιμών που χρησιμοποιείται σήμερα στην βιομηχανία για τον εντοπισμό ασυνεχειών κοντά στην επιφάνεια αλλά και σε μεγάλα βάθη μέσα στο υλικό.

  Η μέθοδος των Υπέρηχων (UT) βασίζεται στην αρχή ότι κάθε ασυνέχεια, εντός ενός στερεού μέσου διάδοσης, λειτουργεί σαν ανακλαστήρας του ήχου.

 • Ραδιογραφία
  Ραδιογραφία

  Ραδιογραφία

  Η βιομηχανική Ραδιογραφία (RT) είναι η παλαιότερη από τις σύγχρονες μεθόδους Μη Καταστροφικών Δοκιμών. Παρότι έχουν ανακαλυφθεί πολλές άλλες μέθοδοι στις ΜΚΔ και παρά τα αρκετά μειονεκτήματα της ραδιογραφίας, εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος, ειδικά μάλιστα για νέες και κρίσιμες κατασκευές.

  Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου βασίζεται στην διείσδυση ακτινοβολίας Χ ή γ και στην αποτύπωση των ασυνεχειών που εντοπίζονται κατά την διάρκεια του ελέγχου σε κατάλληλο βιομηχανικό φιλμ. Οι πηγές της ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται είναι συσκευές παραγωγής ακτινών Χ είτε ραδιενεργά ισότοπα.

 • Δινορρεύματα
  Δινορρεύματα

  Δινορρεύματα

  Η μέθοδος των Δινορρευμάτων (ET) εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ποιότητας σε βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και την αεροπορική βιομηχανία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επιφανειακών και υποεπιφανειακών ασυνεχειών.

  Ηλεκτρικά ρεύματα δημιουργούνται εντός των μεταλλικών μαζών δια του φαινομένου της επαγωγής. Στην περίπτωση παρουσίας ασυνεχειών, τα επαγόμενα ρεύματα διαταράσσονται και ένας δέκτης (πηνίο) λαμβάνει τη διακύμανση των σημάτων.

 • Επιθεωρητές Συγκολλήσεων
  Επιθεωρητές Συγκολλήσεων

  Επιθεωρητές Συγκολλήσεων

  Ο Επιθεωρητής Συγκολλήσεων (WI) πρέπει να έχει, εφόσον είναι διαθέσιμο, ένα συγκεκριμένο σχέδιο ποιότητας. Αυτό είναι ένα λεπτομερές σχέδιο παραγωγής και ελέγχων, που το υποβάλλει η εταιρία και το εγκρίνει ο πελάτης.

  To συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχει στους υποψήφιους βασικές γνώσεις σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχει ένας επιθεωρητής συγκολλήσεων, μαζί με τα σχετικά πρότυπα συγκολλήσεων, καθώς και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον,  παρέχονται σημαντικές πληροφορίες  σχετικά με την ταυτοποίηση, αξιολόγηση και αναφορά ασυνεχειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραγωγή.

 • Phased Array (PA)
  Phased Array (PA)

  Phased Array (PA)

  Η εισαγωγή της τεχνολογίας των υπερήχων Phased Array (PA) στον βιομηχανικό τομέα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μεχρι τα μέσα της δεκαετίας η τεχνολογία των συνθετικών πιεζοηλεκτρικών υλικών είχε αναπτυχτεί σημαντικά, και έτσι έγινε δυνατόν να αναπτυχτούν οι πολύπλοκες κεφαλές PhasedArray.

 • Μακροσκοπικός Έλεγχος (ΜΕΙ)
  Μακροσκοπικός Έλεγχος (ΜΕΙ)

  Μακροσκοπικός Έλεγχος (ΜΕΙ)

  Η φυσική της μεθόδου Μακροσκοπικού Μεταλλουργικού Ελέγχου (MEI) με χρήση Χημικής Προσβολής (Macro-Etch-Inspection) βασίζεται στην επιλεκτική προσβολή του περικρυσταλλικού υλικού με χημικά αντιδραστήρια και, επομένως, στη δημιουργία οπτικής αντίθεσης μεταξύ του περικρυσταλλικού χώρου και των κρυστάλλων/κόκκων του μετάλλου.

 • Time of Flight Diffraction (TOFD)
  Time of Flight Diffraction (TOFD)

  Time of Flight Diffraction (TOFD)

  Η μέθοδος Time of Flight Diffraction (TOFD) αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970 από τον Dr. Maurice Silk, λόγω της ανάγκης ανάπτυξης μιας περισσότερο ακριβής στην διαστασιολόγηση ασυνεχειών μεθόδου υπερήχων. 

  Χρησιμοποιείται  σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς σαν εργαλείο ανίχνευσης και διαστασιολόγησης ασυνεχειών, ειδικά στην βιομηχανία πετρελαίου (onshore and offshore oil and gas industry) και την πυρηνική βιομηχανία. 

 • Ακουστική Εκπομπή (ΑΕ)
  Ακουστική Εκπομπή (ΑΕ)

  Ακουστική Εκπομπή (ΑΕ)

  Πληροφορίες

  Η μέθοδος των Ακουστικών Εκπομπών (ΑΕ)  είναι μια από τις νεότερες τεχνικές ελέγχου με Μη Καταστροφικές Δοκιμές , η οποία βασίζεται στο φαινόμενο δημιουργίας ελαστικών κυμάτων, τα οποία παράγονται μέσα σε ένα υλικό κατά την απότομη απελευθέρωση ενέργειας.

  Η Ακουστική Εκπομπή (ΑΕ) με την χρήση κατάλληλων πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων μετατρέπει τα ελαστικά κύματα σε αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα.

Δια βίου κατάρτιση

Η TQCC έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων σε ποικίλα αντικείμενα, που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω...Περισσότερα

Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση κατά EN473/ISO 9712 παρέχεται από το The British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT/PCN) ή από την...Περισσότερα

Υπηρεσίες συμβούλου

Η TQCC παρέχει σε βιομηχανίες και επαγγελματίες του κλάδου συμβουλευτικές υπηρεσίες Level III στις Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές...Περισσότερα